Блог

Риболовен туризам

Со оглед на бројните планински водотеци и богатството од риба, како и постоењето на голем број вештачки езера, регионот на Брегалница има одлични услови за риболовен туризам. Најдобри можности за тоа има Калиманско Езеро, езеро Гратче, Беровско Езеро, езерото Сандански (чија намена е токму тоа), Езеро Лошана кај с. Тработивиште,...
Прочитај Повеќе

Биолошка разновидност на домашни животни

Во регионот на Брегалница присутни се голем број на локални видови домашни животни. Дел од нив се автохтони за Република Македонија (овчеполска овца, македонска пчела), а дел од нив се распространети и во околните земји (говедо буша, домашна балканска коза, каракачанска овца и шарпланинско куче). Од локалните раси во регионот...
Прочитај Повеќе

Културен туризам низ Брегалница

Подрачјето на Брегалница освен со природни се одликува и со големи културолошки богатства кои чекаат да бидат откриени и промовирани и сите се со значаен туристички потенцијал. Во регионот постојат 9 музеи, спомен куќи, етно куќи и костурници. Потоа постојат над 600 археолошки наоѓалишта и над четириесетина стари цркви и...
Прочитај Повеќе

Агробиодиверзитет на Брегалничкиот регион

Растителната агробиолошка разновидност во сливното подрачје на р. Брегалница се состои од регистрирани сорти и хибриди на земјоделски култури. Тие се застапени во комерцијалното производство на големи површини и од стари локални сорти кои се одгледуваат на мали површини и се наменети пред сè за лични упореби на жителите. Во...
Прочитај Повеќе

Планински туризам

  Планинскиот туризам подразбира широк спектар на туристички активности кои се одвиваат на планина. Ако се има предвид дека 56% од површината на регионот на Брегалница припаѓа на планински простор и дека има дури девет планини од кои една повисока од 2000 m, јасно е колкаво е значењето на планинскиот...
Прочитај Повеќе

Natura 2000 – програма за заштита на природата

  На 21 Мај го прославивме меѓународниот ден на Natura 2000 – програмата за заштита на природата. Natura 2000 е мрежа на заштитени природни подрачја на територијата на Европската Унија. Таа е составена од специјални подрачја за заштита и од специјални заштитени подрачја кои се креирани под упатства на Европската...
Прочитај Повеќе

Формирање систем на заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница и Источниот плански регион

  Клучен чекор за зачувување на најзначајните живеалишта и видови во сливот на Брегалница и Источниот плански регион е формирање на систем на заштитени подрачjа. Овој систем во иднина треба да помогне во процесот на воспоставување на еколошката мрежа Натура 2000, која е обврска на Р. Македонија во процесот на...
Прочитај Повеќе

Република Македонија и заштитата на природата

Законската рамка за воспоставување на мрежата на заштитени подрачја е пропишана во Законот за заштита на природата од 2004 година во кој се прифатени 6 категории заштитени подрачја (член 66) усогласени со категоризацијата на Меѓународната унија за заштита на природата – IUCN, и тоа: Категорија I – (Ia) строг природен...
Прочитај Повеќе

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...