Tag

Programme

Национална стратегија за заштита на природата

Osogovo

Со цел унапредување на процесот на спроведување на националното законодавство за заштита на природата и понатамошно усогласување на националното со законодавството на ЕУ, преку Програмата за зачувување на природата во Македонија беше подготвена Национална стратегија за заштита на природата – Нацрт верзија. Покрај стратегијата, Програмата ќе поддржи и реализација на активности од Стратегијата насочени кон зајакнување на капацитетите на национално ниво и создавање на услови за примена на екосистемски услуги.

Зајакнување на капацитетите на ЦРИПР и општините во брегалничкиот регион за одржливо управување со природните ресурси

Ravna_reka

За успешно спроведување на ПЗП, како и одржливост на постигнатите резултати, значајна компонента е поддршката на активности за јакнење на капацитетите на Центарот за развој на Источниот плански регион (ЦРИПР) и општините од регионот, во делот на зачувувањето на природата и одржливото управување со природните ресурси. Досега преку ПЗП беа поддржани иновативни и креирани по мерка алатки и формати за учење, како и трансфер на знаење и искуства.Овој пристап ќе продолжи да се применува и понатаму со цел ЦРИПР и општините во иднина да бидат лидери во зачувувањето на природата во регионот, преку самостојно спроведување на проекти и активности.

Воспоставување на заштитени подрачја и природни реткости во брегалничкиот регион

PZPM2

Заштитените подрачја се воспоставуваат заради заштита на биолошката разновидност во рамките на природните живеалишта, процесите коишто се случуваат во природата, како и абиотичките карактеристики и пределската разновидност, истовремено овозможувајќи социо-економски придобивки за локалното население. Заради отпочнување на процесот на воспоставување на заштитени подрачја во брегалничкиот регион, во рамките на Програмата, најпрво беше направена анализа на недостатоците во еколошките податоци и карта на еколошка сензитивност на регионот од интерес, со што беа идентификувани потенцијалните подрачја за заштита.

Со поддршка на Програмата преку широк консултативен и партиципативен процес ќе бидат развиени три сценарија за заштитени подрачја во брегалничкиот регион и ќе се селектира најсоодветното. Исто така ќе се поддржи подготовката на соодветна документација за прогласување на заштитени подрачја, како и воспоставување на соодветна структура за управување. Ќе бидат поддржани и активности за ревитализација на крајречна вегетација, како значаен хабитат во брегалничкиот регион и изработка на стандардни формулари за потенцијални Натура 2000 подрачја.

Развој на „еко“ туризмот во Источен плански регион

turizam_bregalnicki_region

Во рамките на Програмата за зачувување на природата во Македонија, со активна вклученост на голем број заинтересирани страни, беа изработени Студија за потенцијалите за развој на туризмот во ИПР како и Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план (2016-2025), која претставува основен стратегиски документ на ЦРИПР за развој на туризмот. Исто така со поддршка на Програмата беа реализирани 4 приоритетни активности дефинирани во Стратегијата. Програмата ќе продолжи со поддршка на активности за развој на „еко“ туризмот, преку формирање на координативно тело, зајакнување на локалните капацитети, поттикнување на start-up бизниси, како и номинирање на Лесново за UNESCO гео-парк и воспоставување на еко-етно парк Чешиново – Облешево.

Подигање на јавната свест за значењето на природните вредности

PZPM9

Програмата за зачувување на природата во Македонија посветува големо внимание на подигањето на јавната свеста за значењето на природните ресурси и можноста за нивно одржливо користење. Во првата фаза од ПЗП, беа развиени неколку различни алатки за различни целни групи и тоа: Facebook страна „Со грижа до бериќет“, Instagram профил, YouTube канал, електронски весник, а исто така беа организирани и специјални настани, кампањи и беа подготвени кратки видеа. Во втората фаза од ПЗП продолжува комуникацијата со јавноста преку инвентивни алатки кои ќе придонесат на прифатлив начин да го приближиме значењето на природата кон населението на брегалничкиот регион и пошироко.

Поддршка на мали проекти

mali_proekti_bregalnicki_region

Преку поддршка на мали проекти кои се насочени кон зачувување на природата, одржливо управување и користење на природните ресурси во брегалничкиот регион, и спроведување на практики за користење на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност, ПЗП придонесува кон подобрување на животните услови на локалното население во регионот. Досега од ПЗП беа поддржани вкупно 35 проекти во брегалничкиот регион, од кои 14 беа спроведени од страна на општините, а 21 од страна на НВОи. Следно, од ПЗП ќе бидат надградени или реплицирани најдобрите мали проекти реализирани во прва фаза, а ќе се поддржи имплементацијата и на нови проекти, кои вклучуваат соработка меѓу општините и невладините организации.

Повеќе информации за малите проекти реализирани во рамки на Програмата може да добиете на следниов линк: Мали проекти

Интегрирано управување со шумите

shumi_bregalnicki_region

Интегрираното управување со шумите подразбира конкретни мерки за посветување внимание на прашањата за прилагодување кон климатските промени и мерките за нивно ублажување како и зачувувањето на биолошката разновидност. Во првата фаза од ПЗП, се воспостави соработка помеѓу УКИМ – Шумарски факултет од Скопје и Универзитетот за применeти науки од Берн (BFH-HAFL), Швајцарија, во насока на размена на искуства и знаења помеѓу двете институции во делот на новите пристапи во управување со шумите и зачувување на биолошката разновидност преку: подобрување на наставната програма на Шумарскиот факултет во Скопје; поддршка на дипломски и магистерски работи на македонски и швајцарски студенти и нивна работа во парови: како и реализација на блок предавања во брегалничкиот регион.

Поддршката на соработката помеѓу двете институции ќе продолжи и во втората фаза од Програмата особено во наскока на размена на искуства и зајакнување на капацитетите врз основа на подобрената наставна програма на Шумарскиот факултет во Скопје. Зајакнувањето на дијалогот на различни чинители ќе продолжи и во втората фаза преку изработка и тестирање на Регионален план за управување со шумите во горниот дел на реката Брегалница, вклучувајќи ги принципите на одржливо управување со шумите.

Едукативен центар за зачувување на природата

Edukativen_centar_Negrevo

Едукативниот центар за зачувување на природата во с. Негрево, воспоставен во рамки на ПЗП, има за цел да им овозможи на учениците, студентите, и на другите посетители на креативен начин да се запознаат со природните вредности во брегалничкиот регион, како и да го поддржи едукативниот процес за зачувување на природата на сите нивоа од образованието во регионот и пошироко. ПЗП ќе продложи со поддршка на Едукативниот центар во насока на негова промоција, едукација на вработените и совети за стратешко планирање.

Промоција и маркетинг на одржливи земјоделски практики

Obuka_mladi_pcelari

Една од основните цели на ПЗП е подобрување на социо економскиот статус на локалното население, истовремено намалувајќи го штетното влијание врз животната средина, преку промоција и примена на одржливи земјоделски практики. Досега преку ПЗП беа поддржани пилот-активности за одржливо производство на ориз и мед, со што 19 лица добија соодветна обука и поддршка. Следно, ПЗП продолжува со промоција на овие иницијативи преку активно вклучување на поголем број заинтересирани страни,а покрај тоа ќе бидат изработени и маркетинг стратегии како прв чекор кон обезбедување пазар за овие одржливо произведени земјоделски производи.

 

Поврзани новости

База на документи

proizvodstvo_oriz

За полесен пристап на заинтересираните страни до сите постоечките документи од брегалничкиот регион поврзани со зачувувањето на природата, заштитата на животната средина и одржливиот развој, како и до документите коишто се изработени во рамките на Програмата за зачувување на природата во Македонија, формирана е база на документи, која постојано се надополнува и ажурира.

На следниов линк можете да пристапите до базата на документни подготвена во рамки на ПЗП: Документи

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...