Географска положба

Подрачјето на сливот на река Брегалница се наоѓа во источниот дел на Република Македонија, лево од реката Вардар. На североисток, сливот, граничи со Бугарија. Брегалничкиот слив се наоѓа помеѓу 42°9’25” и 41°27’20” северна географска должина и 21°48’30” и 23°01’50” источна географска должина. Растојанието помеѓу најсеверната и најјужната точка на сливот изнесува 78 км. додека помеѓу најисточната и најзападната изнесува 102,5 км. Сливот покрива област од 4300 км2 односно16,72% од територијата на Република Македонија.

Во рамки на подрачјето на сливот на реката Брегалница се наоѓаат следниве општини: Берово, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново – Облешево, Штип, Свети Николе, Кратово и Лозово. Поделбата според подрачјето на сливот на реката Брегалница не одговара со административните граници на сите 14 општини.

Сливот на реката Брегалница е дел од планинскиот масив на Родопите. Постоечкиот релјеф е создаден тектонски, претежно со многу стари орогени движења пред и после Плиоценот. Горниот дел од сливот го сочинуваат планините Осогово, Плачковица, Серта, Конечка, Малешево, Огражден, Влаина, Обозна и Голак.   

Релјефот е доста разновиден, воглавно создаден од главниот тек на реката Брегалница на која се формираат длабоки клисури во горниот дел (Малешево – Пијанец, Пијанец – Кочани, Кочани – Лакавица, Лакавица – Вардар) и широко отворени залеви во долниот дел (Овче Поле и Ежово Поле). Четирите главни долини на реката Брегалница ги формираат рекиите Пијанец, Малеш, Виница – Кочани и Крива Лакавица. Ридестите области, се составени од флувијален депозит и алувијална почва која прекрива големи површини од сливот.

Депозитите на олово-цинкова руда претставуваат едни од најголемите и економски најважни депозити на минерали во сливот кои се експлоатираат во рудниците во Злетово, Добрево и Македонска Каменица. Бакарот и железо-титаниум се најдени на Осоговските Планини. Најчести неметали се: азбест, каолин глина, гранит, варовник, базалт, фелдшпат, опал, битоменозни наслаги и друго. Микро регионот на Малешевијата има големи депозити на лигнит од кои околу 10.000 тони годишно се ископуваат од рудници со површински коп. Не експлоатираните резерви на „кафеав“ јаглен во Делчевско – Пехчевскиот басен се пресметани на околу 24 милиони тони. Други депозити на јаглен се најдени во општините Пробиштип и Македонска Каменица.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...