ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ
ОСОГОВСКИ ПЛАНИНИ ЗА
ШУМСКИОТ БИОДИВЕРЗИТЕТ
ЗАЧУВУВАЊЕ НА
ТУРИЗМОТ
РАЗВОЈ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРАКТИКИ
НА НОВИ
ПРОМОЦИЈА

ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ

Програмските активности се реализираат на национално, регионално и локално ниво со акцент на Брегалничкиот слив и се насочени кон зачувување на природата, а притоа вклучувајќи го и економскиот развој заснован на одржливо искористување на природните ресурси.

Повеќе

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТИМ

Втората фаза од Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија е координирана од проектен тим кој се состои од претставници на Фармахем, со водечка улога во имплементацијата, а претставниците на HELVETAS се во улога на backstopper, со поддршка на Фармахем во исполнувањето на водечката улога и одговорностите.

Повеќе

БАЗА НА ДОКУМЕНТИ

Документи и публикации издадени во рамки на Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија, но и документи од други институции/организации поврзани со зачувувањето на природата во Брегалничкиот слив.

Повеќе

Мали проекти

Сите проекти
 

МЛАДИНСКИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОДРЖЛИВА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Проектот го реализра Сојузот на извидници на Македонија, во четири општини од сливот на Брегалница: Штип, Кочани, Берово...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА, ПРОМОЦИЈА И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДРВЈАТА СПОМЕНИЦИ НА ПРИРОДАТА И НА НАЈСТАРИТЕ-ВЕКОВНИ ДРВЈА, ЗНАЧАЈНИ ЗА БИДИВЕРЗИТЕТОТ НА МАЛЕШЕВСКИТЕ ПЛАНИНИ

Проектот го спроведува Балканската фондација за одржлив развој, на територијата на општините Берово и Пехчево. Општа цел проектот...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Заштита на автохтоната популација на овци Праменка-Овчеполка

Проектот го спроведува ЗУТРЗ “Напредок” – Пехчево. Општа цел на проектот е заштита и зголемување на бројот на...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Запознај ја Брегалница

Здружението Регионален Центар за застапување од Делчево го реализра проектот со кој се воспостави едукативна патека долж коритото...
Прочитај Повеќе
Learn More

Промотивни видеа

#InstaTour No.3 низ #БрегалничкиСлив - ден 1

#InstaTour No.3 низ #БрегалничкиСлив - ден 2

#InstaTour низ #БрегалничкиСлив со Инстаграм корисници

Брегалнички регион

Брегалничкиот слив се наоѓа во источниот дел на Република Северна Македонија од лево на реката Вардар. Тој се наоѓа помеѓу 42°9’25″и 41°27’20” N должина и 21°48’30″и 23°01’50” E должина. Растојанието помеѓу најсеверната и најјужната точка на речното корито е 78 км, при што растојанието помеѓу најисточната и најзападната точка е 102,5 км. Басенот на реката зафаќа површина од 4.300 km² и изнесува 16,72% од земјата.

Повеќе

Следни настани

Next Month » « Prev Month
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26